Regulamin sklepu internetowego InfoGPS

§1 Słownik pojęć i definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu przywołane zostaną wymienione poniżej określenia i zwroty posiadają one następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy regulamin.
Klient – każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca zakupów w sklepie Internetowym https://infogps.pl
InfoGPS – producent i dostawca usług i urządzeń oferowanych w sklepie. Właścicielem marki InfoGPS jest Pronal Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Szczecinie (71-019) przy ulicy Tynieckiej 47 zarejestrowany pod numerem NIP 854-21-00-050
Sklep internetowy https://infogps.pl – prowadzony przez spółkę Pronal Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Szczecinie sklep internetowy dostępny dla klientów pod adresem https://infogps.pl
Newsletter usługa dostarczania do Klienta za pomocą poczty elektronicznej bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat oferty InfoGPS, aktualnych informacji z rynku oraz możliwych promocji.

§2 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego https://infogps.pl, realizowania zamówień na produkty w tym sklepie oferowane, dostarczania nabytych produktów Klientowi oraz ceny sprzedaży produktów i metod rozliczeń. Regulamin opisuje zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego https://infogps.pl niezbędne jest posiadanie:
a) konta poczty elektronicznej email
b) urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci internetowej
3. InfoGPS nie ponosi odpowiedzialności za usuwanie i blokowanie wysyłanych wiadomości email przez oprogramowanie z którego Klient korzysta. InfoGPS nie ponosi również odpowiedzialności za działania administratorów serwera pocztowego mogące blokować skuteczne dostarczenie poczty email (w tym filtry
odpowiedzialne za filtrowanie wiadomości typu SPAM) wysłanej przez sklep https://infogps.pl do Klienta

§3 Zasady pracy

1. Klienci sklepu https://infogps.pl mają obowiązek korzystania z jego zasobów zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się realizowania wszelkich czynności które mogłyby zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. InfoGPS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego https://infogps.pl wywołane przez czynniki losowe, siły wyższe, niedozwolone działanie użytkowników lub niekompatybilne oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta.

§4 Oferta i ceny

1. Informacje o produktach dostępnych w sklepie Internetowym https://infogps.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Podane na stronie sklepu Internetowego https://infogps.pl ceny produktów oraz usług:
a) nie zawierają podatku VAT (23%) i podawane są w polskich nowych złotych, 
b) nie zawierają kosztów dostawy.
3. Łączny koszt zamówienia, zawierający podatek VAT (23%) oraz koszt dostawy wskazywany jest w widoku podsumowującym zamówienie i wymaga dokonania ze strony Klienta potwierdzenia i akceptacji. InfoGPS zastrzega sobie prawo do swobodnego dokonywania zmian cen produktów. Prawo to pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed datą w której nastąpiła zmiana ceny

§5 Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym https://infogps.pl przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Aby prawidłowo zrealizować zamówienie, niezbędne jest:
a) dodanie wybranego produktu lub produktów do koszyka
b) wybór odpowiedniego wariantu produktu
c) wybór metody dostawy i wybór metody płatności
d) akceptacja regulaminu sklepu internetowego https://infogps.pl
3. Prawidłowo złożone zamówienie skutkuje wysyłką na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Neptis oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu na rzecz Klienta.
5. Zakup produktów może zostać zrealizowany za pomocą kart płatniczych, przelewu internetowego lub narzędzi płatniczych oferowanych przez integratora płatności PayU.
6. Nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu zakupu InfoGPS prześle do Klienta fakturę VAT za nabyte produkty lub usługi.
7. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie, korygowanie i obsługę duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej od wystawcy faktur:
Pronal Sp. z o.o. sp.k.
ul. Tyniecka 47
71-019 Szczecin
8. InfoGPS nie umożliwia realizacji zwrotów produktów i usług nabytych w sklepie internetowym https://infogps.pl.

§6 Poufność informacji

1. InfoGPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą i pełną staranność w zakresie poufności informacji przekazywanych podczas zakupów w sklepie internetowym https://infogps.pl
2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez InfoGPS, jeżeli stanowi to przedmiot świadczonej usługi świadczonej lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane również w procesie nadzoru nad prawidłowym działaniem usług świadczonych przez InfoGPS
3. InfoGPS zachowuje należytą staranność we wszelkich niezbędnych aspektach służących zabezpieczaniu urządzeń, usług, infrastruktury sieciowej oraz zasobów bazodanowych przed ewentualnym ujawnieniem danych poufnych.

§7 Dane osobowe i ich ochrona

1. Administratorem danych osobowych jest InfoGPS.
2. Wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być przez klientów kierowana do wyznaczonego przez spółkę Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą mailową na adres: iodo@infogps.pl
3. Dane osobowe klientów korzystających ze Sklepu przetwarzane będą wyłącznie w celach:
a) związanych z zawarciem Umowy kupna produktów i usług dostępnych w sklepie internetowym https://infogps.pl
b) związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania związane z zawarciem Umowy kupna produktów i usług dostępnych w sklepie internetowym https://infogps.pl
c) niezbędnych do zapewnienia obsługi usług płatniczych
d) niezbędnych do ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącymi
realizacją prawnie uzasadnionego interesu InfoGPS
e) w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom
f) w celach marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez InfoGPS
g) w celach dystrybucji informacji o charakterze marketingowym przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (za zgodą klienta)
4. Zakres przetwarzanych przez InfoGPS danych osobowych obejmuje:
a) Imię i nazwisko klienta
b) Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej klienta
c) Adres korespondencyjny klienta
d) Adres poczty elektronicznej klienta
e) Numer telefonu klienta
5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania Umowy zawartej z InfoGPS – a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niezbędny do dochodzenia roszczeń przez InfoGPS w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec spółki
b) w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta żądania wstrzymania takiego przetwarzania
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub do momentu wniesienia przez Klienta żądania wstrzymania takiego przetwarzania
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody, klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do jej cofnięcia. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez InfoGPS w interesie publicznym bądź lub w ramach w władzy publicznej powierzonej InfoGPS bądź niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych
8. Klient ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wyrażenia przez Klienta sprzeciwu InfoGPS zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub wtedy, gdy dane Klienta będą niezbędne Spółce do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Klient zachowuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji w/w uprawnień niezbędne jest zwrócenie się do InfoGPS z żądaniem, poprzez wysłanie żądania na adres iodo@infogps.pl.
10. Klient zachowuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W ramach prowadzonej działalności InfoGPS zapewnia stosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności takich które pozwalają zabezpieczyć dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
12. InfoGPS nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8 Procedura reklamacyjna

1. InfoGPS pozostaje odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.
2. Za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty nabycia.
3. InfoGPS w ciągu 14 dni ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W ramach zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem ich zakupu poprzez wysyłkę na adres siedziby właściciela marki InfoGPS:
Pronal Sp. z o.o. sp.k.
ul. Tyniecka 47
71-019 Szczecin
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji klienta, InfoGPS niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.

§9 Modyfikacje regulaminu i możliwe zmiany

1. InfoGPS zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od daty opublikowania nowej wersji regulaminu w zasobach sklepu internetowego https://infogps.pl
2. InfoGPS powiadomi Klientów o wszelkich zmianach regulaminu umieszczając odpowiednie informacje w zasobach sklepu internetowego https://infogps.pl
3. Żadna zmiana regulaminu nie stanowi podstawy do wniesienia reklamacji przez klienta

§10 Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

1. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług świadczonych przez InfoGPS podlegają przepisom polskiego prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy klientem a InfoGPS jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby InfoGPS