Regulamin usługi

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. InfoGPS świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin określa:
a) zakres wykonywania przez InfoGPS Usługi;
b) warunki świadczenia usługi objętej Regulaminem
c) warunki zawarcia i rozwiązania umowy;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
INFOGPS – Pronal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 47 w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522903, NIP: 8522609514, REGON: 321573434
Usługobiorca – każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Lokalizator GPS – jednostkowe urządzenie przeznaczone do podłączenia w pojeździe, służące do przesyłania i elektronicznego przetwarzania danych dotyczących lokalizacji pojazdu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, urządzenie z modułem GPS i GSM;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, poprzez sieci telekomunikacyjne;
System Lokalizacji Pojazdu – element systemu teleinformatycznego prezentujący w sposób graficzny na ekranie komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego położenie pojazdów lokalizatora GPS na mapie;
Usługi – wszelkie dostępne usługi świadczone drogą elektroniczną przez InfoGPS;
Aktywacja usługi – data dodania przez InfoGPS Lokalizatora GPS do Konta Użytkownika;
Okres ważności – przedział czasowy, na który została wykupiona Usługa;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 4 pkt. 7 RODO
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§3 Przedmiot

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez INFOGPS usług lokalizacji i monitoringu zmiany położenia pojazdów.
2. Świadczenie usług odbywać się będzie w odniesieniu do każdego pojazdu podlegającego monitorowaniu w oparciu o lokalizator GPS przeznaczony do przesyłania i elektronicznego przetwarzania danych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
3. Prezentacja danych o położeniu pojazdów dostępna jest w systemie lokalizacji pojazdów na Koncie Użytkownika. Użytkownik loguje się do swojego konta przez:
a) komputer stacjonarny – korzystał będzie z aplikacji wizualizacyjnej przygotowanej na potrzeby komputerów stacjonarnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej;
b) aplikację mobilną – korzystał będzie z aplikacji wizualizacyjnej przygotowanej na potrzeby urządzeń mobilnych z systemem android i IOS.
4. InfoGPS może modyfikować zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu, przy czym zakres Usług nie może być węższy od tego, oferowanego w dniu zakupu przez Usługobiorcę.

§4 Warunki techniczne

W celu korzystania z usługi określonej w § 3 ust. 1 należy posiadać co najmniej:
a) kompatybilny lokalizator GPS podłączony w pojeździe;
b) komputer z przeglądarkę stron www – tj. Chrome, Mozilla, Explorer, Safari zaktualizowane do najnowszych wersji wraz z dostępem do Internetu;
c) telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną i dostępem do Internetu;

§5 Zawarcie Umowy

1. Złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności oznaczają przyjęcie oferty zawarcia umowy z INFOGPS. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2.Przez zawarcie Umowy strony zobowiązują się do wykonywania zobowiązań z niej wynikających zgodnie z Regulaminem.
3.InfoGPS zachowuje prawo do weryfikacji wiarygodności danych przekazanych przez Usługobiorcę w formularzu zakupowym i w przypadku wyniku negatywnego lub braku możliwości potwierdzenia autentyczności danych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zawieszenia bądź odmówienia dalszego świadczenia usług.
4.Usługobiorca akceptując Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na wyświetlanie na Koncie Użytkownika treści reklamowych i informacji handlowych

§6 Czas trwania umowy

1.Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas oznaczony tj. 12 miesięcy. Okres liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez InfoGPS.
2. Usługobiorca zostanie powiadomiony przez InfoGPS o kończącym się okresie Umowy najpóźniej na 7 dni przed jej wygaśnięciem.
3. Po upływie 12 miesięcy, gdy Usługobiorca nie opłaci kolejnego okresu, usługa zostaje wyłączona.
4. Utrata lub zniszczenie przez Usługobiorcę lokalizatora GPS nie wpływa na skrócenie okresu trwania usługi

§7 Uruchomienie Usługi i dostęp

1.Usługobiorca, po spełnieniu warunków technicznych określonych w § 4 uzyskuje dostęp do usługi po:
a) zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu
b) dokonaniu płatności
c) zalogowaniu do swojego konta klienta.
2. Usługa zostaje uruchomiona przez InfoGPS najpóźniej z upływem 7 dni, lecz nie wcześniej jak po spełnienia przez Usługobiorcę warunków wskazanych w § 4 Regulaminu.
3. Login i hasło dostępowe do konta klienta wysyłane jest na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zakupowym.
4. Usługobiorca zobowiązany jest zmienić hasło na własne podczas pierwszego logowania do Konta Użytkownika oraz chronić je i nie udostępniać osobą trzecim. 5. W przypadku resetowania ustawionego hasła do Konta Użytkownika nowe hasło zostanie wysłane przez InfoGPS na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu zakupu.
6. Usługa roamingu może zostać uruchomiona tylko na Lokalizatorach GPS, które w momencie aktywacji znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym wypadku roaming aktywuje się dopiero po ponownym pojawieniu się Lokalizatora w RP. 
7. W przypadku, gdy wprowadzone przez Usługobiorcę do formularza zakupu dane firmy okażą się nieprawidłowe InfoGPS zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z uruchomieniem usługi do momentu dostarczenia przez Usługobiorcę dokumentów rejestrowych firmy.

§8 Opłaty

1.Opłata za Usługę pobierana jest z góry na okres 12 miesięcy w odniesieniu do każdego posiadanego Lokalizatora GPS.
2. Wystawienie faktury VAT przybiera formę wyłącznie elektroniczną tj. bez podpisu odbiorcy – przesłaną na adres e-mail podany przy zamówieniu.

§9 Prace konserwacyjne

1. InfoGPS zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług przez Usługobiorców.
2. Terminy wskazanych prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.infogps.pl przed rozpoczęciem prac.
3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na stabilność lub bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego InfoGPS zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia stabilności i bezpieczeństwa systemu
teleinformacyjnego.

§10 Rozwiązanie Umowy

1.InfoGPS ma prawo rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa.
2.Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez InfoGPS Regulaminu bądź przepisów prawa.
3.Z dniem rozwiązania Umowy InfoGPS zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§11 Odpowiedzialność InfoGPS

1.InfoGPS gwarantuje profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Deklaruje najwyższą jakość świadczonych usług. Jako podmiot z wieloletnim doświadczeniem dołoży wszelkich starań, aby Usługa świadczona była na najwyższym poziomie.
2. InfoGPS nie ponosi odpowiedzialności:
a) za szkody wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z Usługi;
b) za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu;
c) za brak dostępu do Usług z przyczyn od niego niezależnych;
d) za szkody wynikłe z niewykonania, bądź nienależytego wykonania Usługi będących następem w szczególności:
● siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec;
● nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje system – między innymi GPS, GPRS;
● utraty przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania, awaria sprzętu itd.);
● okolicznościami niezależnymi od InfoGPS – działanie osób trzecich, za które InfoGPS nie ponosi odpowiedzialności;
● błędnego logowania Usługobiorcy;
● prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych;
● korzystania przez Usługobiorców z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
● w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązku zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie przez osoby trzecie – w takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z sytemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.
3. Odpowiedzialność InfoGPS dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę stanowiącą iloczyn ilości pełnych miesięcy świadczenia usługi do chwili wystąpienia szkody i 1/12 zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia.
4. W przypadku niewywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się z postanowień Umowy na pisemny wniosek Usługobiorcy InfoGPS może przyznać odszkodowanie. Odszkodowaniu nie podlegają zdarzenia wymienione w § 12 pkt 1.
5. Całkowita łączna granica wysokości odszkodowań, roszczeń z tytułu niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania Umowy nie może przekroczyć wartości rocznej opłaty za świadczone usługi.

§ 12 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@infogps.pl
2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do InfoGPS poprawnie wypełnionego formularza reklamacji.
3. Reklamacje nie zawierające wymaganych w formularzu danych nie zostaną rozpatrzone.
4. Reklamacja powinna określać:
a) oznaczenie Usługobiorcy;
b) oznaczenie przedmiot reklamacji;
c) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje;
d) datę złożenia zamówienia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy InfoGPS określonego terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
5. Poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
6. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko InfoGPS w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
7. Jeżeli reklamacja Usługi zostanie uznana za uzasadnioną InfoGPS.
a) bezpłatnie przedłuży Usługę o okres, w którym nie była realizowana na rzecz Usługobiorcy w sposób poprawny lub
b) w przypadku braku możliwości rozliczenia w sposób określony w ppkt a) Usługobiorca otrzyma część uiszczonego wynagrodzenia – proporcjonalnie do okresu w jakim usługa nie była realizowana na rzecz Usługobiorcy w sposób poprawny.
8. W momencie negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji tj. na adres mailowy biuro@infogps.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Brak rozstrzygnięcia reklamacji i wysłania pisemnej odpowiedzi na adres Usługobiorcy w terminie 30 dni równoznaczny jest z jej uwzględnieniem.
9. Korespondencja prowadzona w formie e-mail jest wiążąca dla stron o ile prowadzona jest na następujące adresy e-mail: InfoGPS: biuro@infogps.pl
Usługobiorca: adres wskazany w formularzu zamówienia lub inny wiarygodnie wskazany przez Usługobiorcę.

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. InfoGPS ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Internetowej www.infogps.pl
3.InfoGPS poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usługi, przesyłając im zawiadomienie o zmianie Regulaminu określające datę jego wejścia w życie oraz wskazujące zakres zmian Regulaminu. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji w Usłudze nie później niż w terminie 7 dni przed datą obowiązywania zmienionego.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do zaakceptowania, że zmiany w Regulaminie niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem Usługi nie stanowią podstaw do przedterminowego rozwiązania Umowy.

§ 14 Poufność danych

1.InfoGPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności:
● informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług;
● danych dotyczących Usługobiorców;
● informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.
2.Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez InfoGPS jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania ww. Usługi bądź w celu nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu.
3.InfoGPS zachowuje należytą staranność, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
4. W ramach świadczonych usług InfoGPS uprawniony jest do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym udostępniania danych zebranych z urządzeń w oparciu o system teleinformacyjny InfoGPS. Zgodnie z dodatkowymi funkcjami lokalizatorów GPS nie stanowiącymi treści Usługi z zastrzeżeniem, iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja Usługobiorcy i podmiotu generującego dane.
5. InfoGPS zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych opisanych w pkt 4 przy zachowaniu identyfikacji podmiotu generującego dane wyłącznie na potrzeby kontaktów pomiędzy InfoGPS a Usługobiorcą.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1.InfoGPS jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2.W sprawie ochrony danych osobowych Usługobiorca może skontaktować się z InfoGPS wysyłając korespondencję na adres: biuro@infogps.pl
3.Dane osobowe Usługobiorcy i jego pracowników korzystających z Usługi przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług InfoGPS, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO );
b) zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) egzekucji roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) bezpośredniego marketingu usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) w momencie udzielenia przez Usługobiorcę odpowiedniej zgody – w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
g) dokonywania badań analitycznych bądź statystycznych w celu lepszego doboru usług do potrzeb Usługodawcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
h) optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej InfoGPS będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
i) archiwizacja danych ma miejsce przez okres trwania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1lit. f).
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
a) imię i nazwisko;
b) nazwę jednoosobowej działalności gospodarczej;
c) adres korespondencyjny;
d) adres e-mail;
e) numer telefonu;
f) dane pracowników, współpracowników Usługobiorcy uprawnionych do kontaktu w ramach Umowy;
g) dane geolokalizacyjne pochodzące z Lokalizatora GPS.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania Umowy zawartej z InfoGPS, a po jej zakończeniu, zostaną zarchiwizowane w związku z obowiązkiem prawnym Administratora;
b) konieczny w celu dochodzenia roszczeń przez InfoGPS w związku z prowadzoną działalnością oraz niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec InfoGPS z uwzględnieniem okresów przedawnienia;
c) w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
d) obejmujący obowiązek zachowania danych, dokumentów je zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
7. InfoGPS korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu w zakresie:
a) obsługi prawnej;
b) obsługi informatycznej;
c) obsługi reklamowej i marketingowej;
d) utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej;
e) przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.
8.InfoGPS zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim oraz ich przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, które mają na celu zapobiegać utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9.Usługobiorca zostanie poinformowany, gdy wystąpi konieczność przekazania jego danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych innych niż Europejski Obszar Gospodarczy. Obecnie InfoGPS nie przewiduje takiej konieczności.

§16 Postanowienia końcowe

1. Wskazane w niniejszym regulaminie nagłówki mają charakter wyłącznie pomocniczy – nie mają wpływu na wykładnie jego postanowień.
2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby InfoGPS.
5.Wszelką korespondencję kierowaną do Usługobiorcy pod adres przez niego wskazany uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
6. Regulamin stosuje się do umów zawartych po dniu 01.10.2020.