Polityka prywatności w sklepie InfoGPS

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Pronal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Tynieckiej 47, 71-019 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431395, posługująca się numerem NIP 854210050 oraz REGON 812073631, zwana dalej „InfoGPS” prowadząca i zarządzająca stroną internetową dostępną pod adresem https://infogps.pl
2. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie od dnia 15.04.2022 r.
3. InfoGPS korzysta jedynie z funkcjonalnych cookies sesyjnych które są niezbędne do działania sklepu i nie wymagają zgody użytkownika.

§2 Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie określonych danych osobowych jest konieczne dla spełnienia oczekiwań w zakresie pełnego korzystania strony internetowej.
2. Wybrane dane osobowe, takie jak nazwa firmy czy NIP są niezbędne do zawarcia umowy z InfoGPS w zakresie świadczenia usług lub oferowanych towarów — bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.
3. Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku chęci uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub prowadzenia korespondencji.
4. Jeżeli wymóg podania danych wynika z przepisów prawa — podanie danych osobowych ma charakter obligatoryjny.

§3 Odbiorcy danych osobowych

1. InfoGPS w swojej działalności korzysta z pomocy zewnętrznych podmiotów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba InfoGPS zastrzega sobie możliwość przekazania danych firmie hostingowej, prawnikom, dostawcom usług IT, operatorom szybkich płatności (np. PayU), bankom i instytucjom finansującym (leasingodawcy, kredytodawcy), Poczcie Polskiej S.A. kurierom oraz dostawcom oprogramowania księgowego.
2. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu InfoGPS również może przekazać dane osobowe innym podmiotom publicznym lub prywatnym.
3. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest starannie analizowany aby zminimalizować ryzyko przekazania danych oraz informacji osobie nieuprawnionej.
4. InfoGPS nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§4 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym okresie dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.
2. Przetwarzane przez InfoGPS dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania Umowy zawartej z InfoGPS – a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niezbędny do dochodzenia roszczeń przez InfoGPS w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec spółki
b) w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta żądania wstrzymania takiego przetwarzania
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub do momentu wniesienia przez Klienta żądania wstrzymania takiego przetwarzania.

§5 Prawo do wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda ta może zostać wycofana. Zgłaszanie chęci wycofania zgody realizować należy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przesyłając stosowne żądanie na adres: iodo@infogps.pl. Klient zachowuje również prawo do przeglądania i modyfikowania swoich danych pozostających w zasobach InfoGPS.
2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Do czasu cofnięcia zgody InfoGPS przetwarza dane osobowe legalnie – odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego procesu przetwarzania.

§6 Prawo do wniesienia skargi

1. Klient zachowuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. InfoGPS zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740, z późn. zm.) i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz. Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).
3. InfoGPS zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian niniejszej polityki prywatności. Zmiany w polityce prywatności wchodzą w życie po upływie 3 dni od daty opublikowania nowej wersji w zasobach sklepu internetowego https://infogps.pl
4. Jakakolwiek zmiana polityki prywatności nie stanowi podstawy do wniesienia reklamacji przez klienta.